Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
         การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจ ระบบการพัฒนาคนที่ดี มีผู้มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน  ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา แต่ก็มี องค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีระบบการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นมาตรฐาน 
         วันนี้หากคุณมีความสนใจ ในการลดต้นทุนด้านการผลิต หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จะสามารถตอบโจทย์ การพัฒนาคนในระดับหัวหน้างานให้ท่านได้ ด้วยการกระตุ้นแนวคิด การฝึกฝนจากกรณีศึกษา ให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

วัตถุประสงค์
    1  ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุน เพื่อสามารถแข่งขันในธุรกิจ
    2  เข้าใจแนวคิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเปล่า
    3  สามารถนำแนวคิดของ Just in time ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเปล่าได้ 
    4  เข้าใจหลักการของการประหยัดกำลังคน และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับต้นทุนได้ 
    5  เข้าใจแนวคิดพื้นฐานการจัดการหน้างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 
สำหรับ    
- วิศวกร หัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม 
- ท่านที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมกำลังคน เช่น ฝ่ายบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ 


หัวข้อการอบรม และกิจกรรม

     1. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ 
     2. แนวคิดการเพิ่มผลกำไรด้วยการลดต้นทุน 
     3. ประเภทของความสูญเปล่า (Waste) 
            -  กิจกรรมกลุ่ม การค้นหาปัญหา 
     4. แนวคิดพื้นฐานของการทำ Just in time 
            -  กิจกรรมกลุ่ม  simulation 
            -  กิจกรรมกลุ่ม One by One Production 
     5. แนวคิดการปรับปรุง productivity และการทำงานมาตรฐาน 
     6. การบริการจัดการเกี่ยวกับการผลิต 
     7. กิจกรรมกลุ่ม เพื่อระดมสมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 


คุณธนกฤต มหาภัทรยศ

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561, 9.00-16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=21524

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 547 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys