Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบ โปรแกรมหลักสูตร Business 4.0
 
Course 1 : Marketing 4.0
หลักสูตรที่ 1 : การตลาด 4.0

ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (09:00 - 16:00 น.)

โลกการตลาดปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากในอดีตยุคการตลาด 1.0 ที่มุ่งเน้นคุณค่าในการใช้งาน Function Value แบบ Product Oriented สู่การตลาด 2.0 ที่เน้นการสร้างความแตกต่างและการตลาดเพื่อสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อเน้นคุณค่าใช้เชิงอารมณ์ Emotional Value แบบ Customer Oriented หรือเปลี่ยนเป็นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การตลาด 2.0 มุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ร่วมที่ดีกับลูกค้า อย่างไรก็ตามการตลาด 2.0 ดังกล่าว ก็เริ่มจะคลายประสิทธิภาพลงเมื่อโลกดิจิตอล หรือ ในโลก Social Network เข้าสู่สังคมออนไลน์และสังคมชุมชม ได้มามีส่วนและผลกระทบในโลกการตลาดอย่างมาก การเพียงสร้างความแตกต่าง และความเชื่อถือใน Brand เท่านั้น กลับไม่สามารถตอบโจทย์การตลาดที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ Marketing 3.0 จึงเป็นการตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วย Digital Marketing & Social Marketing ซึ่งต่อยอดมาถึง Marketing 4.0 จึงมุ่งเน้น Integration ทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และOffline เข้าด้วยกันและจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าในระบบ Marketing System ที่ทำเป็นอัตโนมัติ หรือเขียนเป็น Flow ไว้เพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ เพื่อที่จะโยงไปถึงการสร้าง CRM ในการให้บริการลูกค้าต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักและแนวคิดของการตลาด แบบ 4.0 ที่แตกต่างจาก การตลาด แบบ 1.0 2.0 และ 3.0
2. เรียนรู้การตลาดเน้นยุทธศาสตร์ Marketing 4.0 ที่มุ่งสร้าง Value ที่แท้จริงแก่ลูกค้าในสังคมใหม่
3. ได้เข้าใจวิธีการทำการตลาดต่างๆ ตามแบบ Marketing 4.0 ที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของเมืองไทยได้

Course 2 : Strategy 4.0
หลักสูตรที่ 2 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0

พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (09:00 - 16:00 น.)

เรียนรู้ Mind set ที่ต้องปรับเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค 4.0 ,การปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ สู่คิดเชิงกลยุทธ์แบบ 4.0 พร้อมทั้งเรียนรู้ “แก่น” ของ Good Strategy (Good Diagnosis, Clear Guiding Policy, Coherent Actions) , หลักการของ Positioning และ การคิดเป็น Reinforcing Loop นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ความแตกต่างของ Strategy 1.0 - 4.0 ว่าเป็นอย่างไร? ที่สำคัญคุณจะได้รับหลักการกำหนดกลยุทธ์ในยุค Thailand 4.0 , การปรับธุรกิจสู่ New Business Model 4.0 ด้วยหลักการสร้างนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่แตกต่างและความท้าทายในการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันในยุค 4.0

วัตถุประสงค์
1. ปรับ Mind set และ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค 4.0
2. เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันในยุค 4.0 เพื่อสร้างความท้าทายในการพัฒนาองค์กรไว้รองรับสภาพการแข่งขันในยุค 4.0
3. เรียนรู้ถึงการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model 4.0) ด้วยหลักการการสร้างนวัตกรรมในอนาคต

Course 3 : Sales 4.0
หลักสูตรที่ 3 : การบริหารการขาย 4.0

ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (09:00 - 16:00 น.)

ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization อันมีผลต่อการปรับตัวทั้งในแง่รูปแบบของอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ทำงานในรูปแบบที่เป็น Digitalization มากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบรับการทำกลยุทธ์ทางการตลาดในยุค 4.0 อันต่อเนื่องการตลาดยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 จึงเป็นอย่างยิ่งที่นักขายในยุคใหม่ต้องสามารถเท่าทันพลวัตดังกล่าวของการเปลี่ยนแปลงนี้ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวให้ทันกับลูกค้าที่เปลี่ยนไปทั้งในและต่างประเทศทั้งกลุ่ม Global และ AEC

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักและแนวคิดของการตลาด แบบ 4.0 ที่แตกต่างจาก การตลาด แบบ 1.0 2.0 และ 3.0
2. เรียนรู้การตลาดเน้นยุทธศาสตร์ Marketing 4.0 ที่มุ่งสร้าง Value ที่แท้จริงแก่ลูกค้าในสังคมใหม่
3. ได้เข้าใจวิธีการทำการตลาดต่างๆ ตามแบบ Marketing 4.0 ที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของเมืองไทยได้

Course 4 : Operation Management 4.0
หลักสูตรที่ 4 : นักบริหารงาน 4.0

อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (09:00 - 16:00 น.)

การบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management) ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคเทคโนโลยี 4.0 ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการปฏิบัติการที่มีต่อฟังก์ชันการบริหารทั้งหก การใช้เครื่องมือการวัดและการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น Internet of Thing, Cyber-Physical Systems, Additive Manufacturing เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารปฏิบัติการยังต้องเข้าใจแนวความคิดของการบริหารโซ่คุณค่าและโซ่อุปทานในยุคเทคโนโลยี 4.0 อีกด้วย

วัตถุประสงค์
 1.สร้างความเข้าใจในหน้าที่ของการบริหารการปฏิบัติการในบริบทของการผลิตสินค้า การให้บริการ และการดำเนินโครงการ
2.เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและผลกระทบจากเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุค 4.0
3.เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการปฏิบัติการ ที่นำมาใช้ในการบริหารการปฏิบัติการยุค 4.0
4.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 มาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการบริหารการปฏิบัติการ
5.เรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์โซ่คุณค่าและบทบาทของสมาชิกในโซ่อุปทานในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Course 1 : Marketing 4.0
หลักสูตรที่ 1 : การตลาด 4.0
เนื้อหาการอบรม
1.ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต
2.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด (Change of Marketing Environment)
-Mega Trends
-Thailand 4.0
-New Customer Journey
3.แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 2.0 และ 3.0 (Marketing Strategies From 1.0 to 4.0)
4.Change to Marketing Model 4.0
-Holistic Marketing Model
-Business Model Canvas
-ROI Marketing
5.Change of Contact Points in Marketing 4.0
-Omni channel
-New Media, Social Media and
-Traditional Media

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Course 2 : Strategy 4.0
หลักสูตรที่ 2 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0
เนื้อหาการอบรม
1.Mind set ที่ต้องปรับเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค 4.0
2.ปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์  สู่คิดเชิงกลยุทธ์แบบ 4.0
3.เราจะกำหนดกลยุทธ์ไปเพื่ออะไร?
4.“แก่น” ของ Good Strategy (Good Diagnosis, Clear Guiding Policy, Coherent Actions)
5.หลักการของ Positioning และ การคิดเป็น Reinforcing Loop
6.ทำไมต้อง Strategy 4.0? Strategy 4.0 แตกต่างจาก 1.0-3.0 อย่างไร?
7.หลักการกำหนดกลยุทธ์ในยุค Thailand 4.0
8.ปรับธุรกิจสู่ New Business Model 4.0
9.หลักการสร้างนวัตกรรม ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบ 4.0
10.กลยุทธ์การแข่งขันในยุค 4.0 แตกต่างจากการแข่งขันในยุค 1.0-3.0 อย่างไร?
11.กลยุทธ์ที่แตกต่างและความท้าทายในการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันในยุค 4.0

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักกลยุทธ์ และผู้สนใจทั่วไป

Course 3 : Sales 4.0
หลักสูตรที่ 3 : การบริหารการขาย 4.0
เนื้อหาการอบรม
1.ลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า ยุค 4.0
2.Sale 1.0 2.0 3.0 และ Sale 4.0
3.80% Syndrome ในยุคการขาย 4.0
4.แนวทางของกลยุทธ์การขายปลีกยุคใหม่
5.แนวทางของกลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมยุคใหม่
6.กลยุทธ์การขายแบบ 4.0 Strategic Selling 4.0
7.การสร้างนวัตกรรมในการขาย
8.กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling
9.Workshop – Sale Solution 4.0
10.การขายแบบที่ปรึกษาให้เข้ากับลูกค้ายุค 4.0

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านการขาย ผู้บริหารงานขาย

Course 4 : Operation Management 4.0
หลักสูตรที่ 4 : นักบริหารงาน 4.0
เนื้อหาการอบรม
1.แนวคิดในการพัฒนาระบบปฏิบัติการยุคใหม่
2.บทบาทของผู้บริหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
3.หน้าที่การบริหารการปฏิบัติการในบริบทขององค์กรรูปแบบต่าง ๆ
4.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0
5.เทคนิคและเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการปฏิบัติการ
6.การปรับปรุงการบริหารการปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี 4.0
7.กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณค่าในระบบงาน
8.การบริหารโซ่คุณค่าและการเชื่อมโยงเครือข่ายของโซ่อุปทาน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

Instructor:
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Instructor:
ดร.รัฐ ธนาดิเรก
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายๆแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน

Instructor:
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Instructor:
ดร.คมน์ พันธรักษ์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ศุกร์ ที่ 17 - อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

19,500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_299.pdf?_=20170119102439

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

สอบถามรายละเอียด (CONTACT) : 
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 235 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys