Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Effective Project Management Program
 
ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดีภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ 

โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริงบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ

วัตถุประสงค์


-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
-เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
-ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ


-แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
-การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
-การเริ่มโครงการ (Project Definition)
-การวางแผนโครงการ (Project Planning)
-การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
-ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต, งบประมาณค่าใช้จ่าย)
-เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
-การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
-การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
-การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน


-หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
-แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
-การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
-เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
-การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
-การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยงการ-หาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
-สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

-ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การบริหาร 

-ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การเงินการคลัง รัฐสภา

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

พฤหัสบดี ที่ 24 - ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559, 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_223.pdf?_=20160607094908

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
ผู้เข้าชม : 302 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys