Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
นักสรรหาและวางแผนกำลังคนมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2561 (Professional Recruiter & Workforce Planner #12)
 
เพื่อให้การสรรหาได้มาซึ่งคนที่ “ใช่”   ในเวลา ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตามที่องค์กรต้องการ    แต่จากประสบการณ์ของทีมวิทยากรพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ของหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กร SME ยังคงขาดทักษะที่เพียงพอ และ ไม่ครอบคลุมทุกระบบงานของงานสรรหา เช่น ยังขาดทักษะที่เพียงพอกับการสัมภาษณ์และตัดสินใจคัดเลือกคนทำงานไม่สามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการได้โดยเฉพาะเมื่อองค์กรนำเอา Competency มาใช้กับการสรรหา อันส่งผลอย่างมีนัยสำคัญให้ไม่สามารถหาคนเก่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นภาระต้นทุนในระยะยาว  หลักสูตรนี้จะมุ่งปูพื้นฐานความเข้าใจ  เสริมหลักการและเทคนิค ทดลองฝึกปฏิบัติจริง พร้อมคำแนะนำของวิทยากรหลังการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและใช้กับการทำงานจริง 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม :
โปรแกรมนี้ ออกแบบด้วยการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์การทำงานสรรหาบุคลากรให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ด้วยที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการสรรหาและการวางแผนกำลังคนมืออาชีพ ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรอื่นทั่วไปที่จะพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างแยกส่วน ด้วยการ : 
          - เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์งาน Recruitment เชิงกลยุทธ์และการวางแผนกำลังคน 
          - แนะนำแนวทางการใช้เครื่องมือในการสรรหาบุคลากรอย่างถูกต้อง และแชร์หลักการ/Practices ที่ดีขององค์กรชั้นนำ
          - สอนและแนะนำการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคน  พร้อมแชร์หลักการ/Practices ที่ดีขององค์กรชั้นนำจากประสบการณ์ที่ปรึกษา
          - Feedback + รายงานผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ/ศักยภาพอย่างเข้มข้น 


วันที่  1  :  Workforce Planning & Recruitment Function
วันศุกร์ที่  8 มิถุนายน  2561   เวลา 09.00-16.30 น.  โรงแรม Centra Central Station  

 ภาคเช้า (09.00 - 12.30 น.) :  
  - แนวโน้มงานสรรหาในยุคใหม่และ HR ต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อรองรับ ! 
  - ภาพรวมของงานสรรหาและคัดเลือก ศึกษาโมเดลงานขององค์กรชั้นนำ 
  - งานสรรหาเชิงรุก และ Recruitment Branding เพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน 
  - Social Media กับการสรรหาในเชิงรุกเพื่อหา Blind Job Seekers 
  - การจัดทำ Action Plan งานสรรหาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร/กลยุทธ์ HR พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียน Action Plan งานสรรหาเพื่อแก้ไขปัญหากำลังคนขาดแคลน และปัญหาอื่นๆ ตามโจทย์ที่กำหนด
  - ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ของงานสรรหาบุคลากร พร้อมฝึกเขียนตัวชี้วัดผลงานตาม Action Plan ที่จัดทำก่อนล่วงหน้าโดยอิงกับปัญหาขององค์กร
  อภิปรายประเด็น : ภาพรวมของการแข่งขันหาคนเข้าทำงานและประสบการณ์ของหลายองค์กรชั้นนำในการทำงานสรรหาเชิงรุก   

ภาคบ่าย (13.30 - 16.30 น.) :
  - ทำไมเราต้องวางแผนกำลังคน และแนวคิดในการวางแผนกำลังคน
  - เทคนิควิธีวางแผนกำลังคน (Workforce Planning Techniques)
  - กิจกรรมในกระบวนการการวางแผนกำลังคน  (Workforce Planning Process)
  - กลยุทธ์การบริหารกำลังคน  (Workforce Management Strategies) 
-   เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Techniques for Workforce Analysis) 
  ฝึกปฏิบัติ :  วิเคราะห์อัตรากำลังตามตัวอย่างที่กำหนดให้ 


วันที่ 2  :  Practicing Effective Interview & Selection  
วันเสาร์ที่  9 มิถุนายน  2561  เวลา  09.00-16. 30 น. โรงแรม Centra Central Station  

ภาคเช้า (09.00 - 12.30 น.) :  
   - รูปแบบการสัมภาษณ์และแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   - รูปแบบการถามสัมภาษณ์ทั้งที่ควรและไม่ควรใช้   
   - ข้อคำถามสัมภาษณ์ทั่วไปแบบต่าง ๆ    
   - เทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงพฤติกรรม (Behavioral Interview-BI) กับ 
     - เทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงสมรรถนะ (Competency-based Interview-CBI) 
     และแนวทางการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ในองค์กรของท่าน 
   - แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมสำหรับการสัมภาษณ์แบบ BI    
   - เหตุผลที่องค์กรนิยมใช้การสัมภาษณ์แบบ CBI 

ภาคบ่าย (13.30 - 16.30 น.) :
   - การสร้างข้อคำถามสัมภาษณ์เพื่อใข้กับการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (BBI) และอิงสมรรถนะ (CBI)  
   - การสร้างและตัวอย่างของเครื่องมือประเมินผลสัมภาษณ์แบบอิงพฤติกรรม (BBI) และอิงสมรรถนะ (CBI)  
   - ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ด้วย Role Play  
   - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คำตอบ (Interview Simulation) ของผู้สมัครงาน 
   - ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลสัมภาษณ์และกรณีศึกษา

   - ทดสอบประมวลความรู้วันสุดท้าย  พร้อม Feedback จากทีมวิทยากรโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของธุรกิจ SME  และผู้สนใจทั่วไป
ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน 
ผู้จัดการ/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรระดับปฏิบัตอชิและระดับอาวุโส   

จำนวนที่รับ :
เพื่อประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ รับผู้เข้าร่วมเรียนรู้
เพียง 15 ท่านเท่านั้น  
ฟรี! หนังสือ "การสัมภาษณ์ด้วย BBI/CBI" สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน


อ.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

Professional Human Resources-PHR
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาเชิงรุกและการออกแบบโปรแกรมพัฒนาคนเก่ง 
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ  บริษัทในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยากรรับเชิญของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และอื่น ๆ 
ผู้เขียนหนังสือ 
     - คัมภีร์สร้างคนเก่งสู่องค์กรด้วย HR มืออาชีพ 1 
     - คัมภีร์สร้างคนเก่งสู่องค์กรด้วย HR มืออาชีพ 2 
     - คิดและทำอย่างไรให้ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ 1 
     - คิดและทำอย่างไรให้ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ 2
     - รับมือกับคนอย่างโดนใจและได้งาน
     - เคล็ดลับทำงานดี เป็น Somebody ที่ (องค์กร) ต้องการ, 
     - 60 เคล็ด (ไม่) ลับ UP ผลงาน 
     - การบริหารทีมงาน 
     - Recruitment Matter
     - How to Interview with BBI/CBI 
     - คู่มือพัฒนา 20 ทักษะหัวหน้างาน
โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok

วันศุกร์และเสาร์ที่ 8-9 มิถุนายน 2561 (หลักสูตร 2วัน), 09.00-16.00น.

6900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptc.in.th/

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่... 👉 คุณสุธาสินี โทร.📞089-677-6047, 092-431-6631, 02-009-2588 หรือที่   ✉ ptccontactt@gmail.com , http://www.ptc.in.th
Line ID : ptccontact  
Line ID : ptccontact1
ผู้เข้าชม : 702 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys