Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Zone หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ
 
 
 
มีทั้งหมด 97 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 2 | 3 | 4 | [5]

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (5 Advance Sales Skills)
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาด
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: แนวทางการสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วย Customer Insight
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์ของลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน เข้าใจถึงกลยุทธ์การบริหาร Customer Experience รวมทั้งการสื่อสารแบรนด์
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ (5 Strategic Thinking Enhancement)
วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559
รียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559
การที่จะได้ลูกค้าใหม่มานั้น นักขายจะต้องเรียนรู้สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขายเสียก่อน สิ่งนั้นก็คือ กลยุทธ์ในการนำเสนอและเทคนิคต่างๆในการขาย
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 14 - วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ (12 Models - Marketing Perspective)
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559
กการตลาด มืออาชีพนั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาท และสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนงานการตลาดได้อย่างครบถ้วน
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559
The Power of Thinking for Success หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559
How to Create Event Marketing Plan หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร : การบริหารโครงการ (Effective Project Management)
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
การบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าวย่อมขึ้นกับปัจจัยแวกล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร: เทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสื่อสารดูจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 28
วันที่ 12 - 29 กรกฎาคม 2559
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน กฎหมายแรงงาน
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 60 (Business Analysis)
วันที่ 28 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559
ตัดสินใจทางธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจจึงมีความจำเป็นยิ่ง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 (Risk Management)
วันที่ 22 ก.พ. - 11 มี.ค. 2560
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 63 (Business Analysis)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2560
ตัดสินใจทางธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจจึงมีความจำเป็นยิ่ง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 26 (Marketting Strategy)
วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 26 (Marketing Strategy)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสาตร์ เปิดรับนักศึกษา ป.โท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/MBE) หลักสูตรภาษาไทย
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2559(รุ่นที่20) ระหว่างวันที่ 6/12/2558-16/02/2559
จัดโดย ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys