Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Zone หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ
 
 
 
มีทั้งหมด 97 หลักสูตร
Page    <Previous | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดอบรมสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาด
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมเทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง
พุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559
เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน
ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เรียนรู้การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธี จึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการงาน และบริหารจัดการคน
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559
เรียนรู้แนวคิดการตลาด ที่เน้นลูกค้าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเครื่องมือในการทลายขอบเขตตลาดของ Segmentation เพื่อนำไปสู่ตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559
เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้ง
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อการบริหารลูกค้า และเพื่อเพิ่มยอดขาย
ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาด และนักขาย ท่านจะได้เข้าใจถึงเทคนิคการรักษาลูกค้า การผสานกลยุทธ์ทางการตลาด และการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อสร้างลูกค้าและกำไรอย่างยั่งยืน
จัดโดย Strategic Center
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 30
อบรมวันที่ 15 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2559 วันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์
บริหารจัดการทุนมนุษย์ตั้งแต่วางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก พัฒนา บริหารผลการปฏิบัติงาน กำหนดค่าตอบแทนหรือรางวัล รวมทั้งจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 62 (Business Analysis)
วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2559, อบรมทั้งสิ้น 10 วัน
เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี "Storytelling"
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
เล่าเรื่องอย่างไร ถึงจะมีเสน่ห์? ฟัง "จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง" นักเล่าเรื่องอารมณ์ดี มาเผยเคล็ดลับ ศิลปะในการสร้างเนื้อหาของเรื่องเล่าที่จะสะกดใจผู้ฟังและผู้ที่อ่าน
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559
เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน(Excellent Supervisory Skill)
อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ(Logical & System Thinking)
พุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559
หลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรการเจาะตลาดและการสร้างโอกาสทางการขายให้กับสินค้าและบริการ
พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559
เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการในการนำเสนอสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้โดดเด่นและแตกต่างจากผู้แข่งขัน
จัดโดย Strategic Center
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ(Logical & System Thinking)
พุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559
การคิดเชิงระบบที่ดีจะต้องมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ที่แข็งแรง
จัดโดย Strategic Center
หลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่46(Financial Management & Tax Planning)
1 - 23 พ.ย. 2559 อบรม 2-3 วันต่อสัปดาห์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี รวม 10 วัน ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.,
เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดยหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Program)
อังคารที่ 4 และ ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
จัดโดย Strategic Center
หลักสูตรวุฒิบัตร Mini MBE (Master of Business Economics) รุ่นที่ 2
วันที่ 18 ต.ค. - 3 พ.ย. 2559, อบรมวันอังคาร,พุธ, พฤหัสบดี, เวลา 18.00 - 21.00 น.
เพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรต่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งสร้างห่วงโซ่คุณค่าและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรวิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559
เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่าเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
จัดโดย Strategic Center
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys