Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Zone หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ
 
 
 
มีทั้งหมด 160 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 2 (Human Resource Development Intensive)
6 - 23 ก.ย. 2560
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักขายต้องมี คือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560
ปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดให้เป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ (Paradigm Shift) มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ธุรกิจสู่โมเดล 4.0 เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคต
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 33
วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 65 (Business Analysis)
วันที่ 18 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2560
มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้น แต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Intensive)
5 - 22 กรกฎาคม 2560
ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่48(Financial Management & Tax Planning)
17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
"หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่ 48" เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11 (Risk Management)
7 - 24 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
กำหนดกลยุทธ์องค์กรหรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 28 (Marketting Strategy)
1 - 17 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
เรียนรู้ถึงยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KPIs- Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
วันที่ 19 - 20 เมษายน 2560
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 32
17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 64 (Business Analysis)
วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2560
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงการขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งวิธีมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”รุ่นที่1(Project Investment:Analysis and Management)
25 เมษายน 2560 - 11 พ.ค. 2560
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” รุ่นที่ 1 (Project Investment: Analysis and Management)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27 (Marketting Strategy)
25 มีนาคม - 8 เมษายน 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 27 (Marketing Strategy)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ (Marketing Research : Tools & Analysis)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
Strategic Center จัดฝึกอบรม นักบริหารงาน 4.0(Operation Management 4.0)
อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารการขาย 4.0(Sales 4.0)
ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Sales 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึง Customer Insight นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys