Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Zone หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ
 
 
 
มีทั้งหมด 156 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
อัพเดท Trend การตลาดในยุคดิจิตอล เรียนรู้แนวทางการทำการตลาดดิจิตอล รวมทั้งการทำความรู้จักและการใช้เครื่องมือต่างๆตลอดจนแนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561
เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหาร
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการออกแบบธุรกิจ
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11 (Risk Management)
7 - 24 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
กำหนดกลยุทธ์องค์กรหรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 28 (Marketting Strategy)
1 - 17 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
เรียนรู้ถึงยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KPIs- Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
วันที่ 19 - 20 เมษายน 2560
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 32
17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 64 (Business Analysis)
วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2560
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงการขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งวิธีมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”รุ่นที่1(Project Investment:Analysis and Management)
25 เมษายน 2560 - 11 พ.ค. 2560
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” รุ่นที่ 1 (Project Investment: Analysis and Management)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27 (Marketting Strategy)
25 มีนาคม - 8 เมษายน 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 27 (Marketing Strategy)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ (Marketing Research : Tools & Analysis)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
Strategic Center จัดฝึกอบรม นักบริหารงาน 4.0(Operation Management 4.0)
อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารการขาย 4.0(Sales 4.0)
ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Sales 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึง Customer Insight นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0(Strategy 4.0)
พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
Strategy 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Strategy 1.0 , 2.0 , 3.0 และ Strategy 4.0
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาด 4.0(Marketing 4.0)
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
Marketing 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะมาเสิร์ฟ เทรนด์การตลาดแห่งอนาคตพร้อมการสร้างแผนการตลาดด้วยนวัตกรรม
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบ โปรแกรมหลักสูตร Business 4.0
ศุกร์ ที่ 17 - อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ก้าวเข้าสู่โมเดลธุรกิจใหม่ Business 4.0 ในทุกๆส่วนงาน Update แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกยุค 4.0 ไปกับเรา ด้วยโปรแกรม 4 วัน ที่เปิดมุมมอง และแนวคิดในทุกๆด้าน
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys