Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Inhouse Training Zone
 
 

ThaiTrainingZone ให้บริการ In-house Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกๆความต้องการของท่าน

การจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ของทาง ThaiTrainingZone เราจะให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด จัดการงานอบรม และทำการประเมินผลการอบรมเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 
 
 
 
หลักสูตรที่น่าสนใจในการจัดงานสัมมนา

หมวด 1 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ

 • เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  (Effective Time Management Techniques)
 • ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
  (Problem Solving & Decision Making)
 • การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
  (Proactive for Success)
 • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
  (Strategic Management)
 • เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
  (Effective Meeting)

หมวด 2 หลักสูตรด้านการตลาด – การขาย

 • กลยุทธ์บริหารงานและนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการขายอย่างที่ปรึกษา
  (Consultative Selling Techniques)
 • ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับงานขาย
  (Sale Negotiation Skills)
 • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • เทคนิคการนำเสนองานเชิงรุกสำหรับนักขายมืออาชีพ
  (Proactive Sales Presentation)
 • สุดยอดทักษะการขายแบบครบวงจร “ระดับซูเปอร์เซลล์” ในสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวน
 • สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มยอดขายในภาวะวิกฤติ
  (IMC for Sales Increasing in Crisis)
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
  (Professional Business Presentation Techniques)
 • เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายในธุรกิจยุคใหม่
 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
 • กลยุทธ์การสร้าง Brand แบบองค์รวม
  (Integrated Branding)
 • ทักษะการขายสำหรับพนักงาน PC

หมวด 3 หลักสูตรด้านการบริการ

 • การสร้าง CRM & CEM เพื่อธุรกิจให้เติบโตเหนือคู่แข่งขัน
 • โครงการสร้างและพัฒนากลยุทธ์บริการด้วยTriple C (CRM + CEM + CSR)
 • กุญแจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารในงานบริการ
  (Key Success of Service Communication)
 • การสร้างเคล็ดลับเตรียมความพร้อม สู่อาชีพงานบริการ...(Call Center และ Customer Service)
 • เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ศิลปะการบริการด้วยหัวใจ
  ( Effective Communication Skill & Excellent Service Mind)
 • Service Mind ปั้นได้...ส่งมอบบริการถึงมือลูกค้าด้วยความประทับใจ
 • เทคนิคการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ
 • การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ
  (Service Communication & Service Excellence)
 • เทคนิคการรับคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  (Professional Customer Complaint Management)
 • ศาสตร์และศิลป์ในการบริการและต้อนรับลูกค้าที่ยุ่งยาก

หมวด 4 หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
  (HR Management for Line Manager)
 • เทคนิคการสัมภาษณ์บนพื้นฐานระบบความสามารถ
  (Competency Based Interview)
 • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน
  (Hoe to Recruit & Select the Right People)

หมวด 5 หลักสูตรสำหรับหัวหน้างานและการพัฒนาตนเอง

 • การพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ
 • เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
  (Coaching for Effective Manager)
 • Supervisor มือใหม่....ปั้นได้
  (Effective Coaching for Supervisor)
 • จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน
  (Management Psychology and Motivation Techniques)
 • ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
  (Manager's Roles for New Manager)
 • เสริมบุคลิกภาพ สร้างเสน่ห์น่าประทับใจ

หมวด 6 หลักสูตรกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Activity and Walk Rally)

 • Smart Teamwork
 • Team For Work
 
 
 
 
หลักสูตรยอดนิยม

จากหลักสูตรการอบรมสัมมนาที่น่าสนใจข้างต้น ทางเราได้มีหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากองค์กรต่างๆในการจัดอบรมสัมมนามากมาย หลากหลายหลักสูตร และได้รับการประเมินผลการอบรมที่ดี ซึ่งองค์กรที่จัดอบรมไปนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของวิทยากรไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรยอดนิยม อาทิเช่น

1. การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (Proactive for Success)
เป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในองค์กร หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีทักษะการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ นั่นย่อมเป็น “ข้อได้เปรียบ” ในเชิงรุกในการแข่งขันทางธุรกิจ

เนื้อหาการอบรมโดยย่อ

 • กรอบความคิดเกี่ยวกับการทำงาน 2 ลักษณะ(รับ-รุก)
 • การวางแผนการทำงานเชิงรุก
 • การสื่อสารและประสานงานเชิงรุก
 • การแก้ปัญหาเชิงรุก

2. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มยอดขายในภาวะวิกฤติ (IMC for Sales Increasing in Crisis)
เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการใช้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายให้ได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมองถึงความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง

เนื้อหาการอบรมโดยย่อ

 • การวางกลยุทธ์ IMC แบบ 360 องศา เพื่อสร้างยอดขายในภาวะวิกฤต
 • การบริหารงบประมาณ และ Balance เครื่องมือ IMC ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินประสิทธิภาพของแผนงาน IMC
 • Workshop การเลือกใช้เครื่องมือ IMC ให้มีประสิทธิภาพ ในงบประมาณจำกัด
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้ IMC อย่างมีประสิทธิภาพของแบรนด์ต่างๆ

3. ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่ (Manager's Roles for New Manager)
การพัฒนาศักยภาพให้หัวหน้างาน หรือผู้จัดการเป็นบทบาทสำคัญในองค์กร การพัฒนาคนและทีมงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร ให้สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติที่มีผลงานดีมีคุณภาพให้มาเป็นนักบริหารและนักจัดการที่มีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชาและผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันให้ทีมงานดำเนินภารกิจของตนและองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาการอบรม

 • บทบาทของหัวหน้างาน และผู้จัดการที่ประสบผลสำเร็จ
 • พัฒนาทักษะการสื่อสาร Think & Speak เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 • Coaching การสอนงาน เทคนิคสำคัญของผู้บริหาร
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทีมงาน
 • การบริหารทีมงาน ให้มีคุณภาพ
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys